Minden KLIK-hez tartozó vezetőt kérünk, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy szükség van szakmai egyeztetések előmozdítására, csatlakozzon az NPK vezetői tagozatához is, mert a Köznevelési törvény értelmében így válhat ismét erős szervezetté a GOSZ

Szeretném felhívni a tagság figyelmét arra, hogy állami intézményben kinevezett munkavállalóként alapjogon tagja a Nemzeti Pedagógus Karnak minden vezető kolléga, amelynek költsége nincs. A vezetői tagozathoz való önkéntes csatlakozással csupán egy köznevelési törvényben előírt jog gyakorlásához kapnak egyértelmű lehetőséget a vezetők. A Köznevelési törvény egyedül a Nemzeti Pedagógus Kar számára adja meg ezt a jogot. Ha a NPK Vezetői tagozatának megyei szervezeteihez csatlakoznak a GOSZ tag vezetők, tagságukat ez negatívan nem befolyásolja, jogaikat azonban erősíti a törvény felhatalmazása miatt. Részletezem a Köznevelési törvény vonatkozó részeit, amiért célszerű a vezetői tagozathoz csatlakozni. A GOSZ választmányából az intézményvezetői tagozat alapítói körébe már sokan csatlakoztak.

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

35/A.
A Nemzeti Pedagógus Kar
63/A. §
(1) A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete.
(2) A Kar tagja az a pedagógus, aki az (1) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott.
(3) A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel. /Például az nPK intézményvezetői tagozat a GOSZ-szal köt megállapodást/
(4) A Kar a feladatait országos szervei, továbbá a megyékben és a fővárosban működőterületi szervei (a továbbiakban: területi szerv) útján látja el. Az állami intézményfenntartó központ köteles a Kar területi szervei működéséhez a megyeközponti és fővárosi tankerület székhelyén működő köznevelési intézményben a működéshez szükséges megfelelő hely biztosításáról gondoskodni.

Szintén fontos a jogok szempontjából, és más szakmai közösség nem rendelkezik ezzel:

63/B. §
(1) A Kar
a) külön jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi a 4. § 15. pontjában meghatározott közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert,
b) véleményezési jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintőjogszabályok megalkotása és módosítása során,
c) a feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben az adott kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti, valamint az állami szerv vezetője által irányított szerv működésével, az általa kibocsátott jogszabállyal, közjogi szervezet szabályozó eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását,
d) a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárás során - a pályázó kérésére - szakmai ajánlást adhat,
e) a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben javaslatot tehet az oktatásért felelős miniszternek,
f) megalkotja Alapszabályát, valamint a Pedagógus Etikai Kódexét (a továbbiakban: Etikai Kódex),
g) az e törvényben, valamint az Alapszabályban és az Etikai Kódexben foglaltak szerint tagjával szemben etikai eljárást folytathat,
h) konferenciákat, szakmai napokat szervez az Alapszabályban meghatározott módon,
i) díjat alapíthat,
j) tagjai számára jóléti és egyéb, az Alapszabályban meghatározott kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat
.

EZÉRT IS SZERETNÉM KÉRNI, HOGY AKI HATÉKONYABB VEZETŐI SZAKMAI MŰKÖDÉST SZERETNE SEGÍTENI, ÖNKÉNT CSATLAKOZZON A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR INTÉZMÉNYVEZETŐI TAGOZATÁHOZ. TÖLTSE LE A CSATLAKOZÓ NYILATKOZAT ÉS KÜLDJE EL AZ NPK TITKÁRSÁGÁRA, VAGY A GOSZ TITKÁRSÁGÁRA.

AZ NPK KÖRÉBEN A TAGOZATOK ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁJA AZ ÉN FELADATOM, MAGAM IS A VEZETŐI TAGOZATHOZ TARTOZOM.

AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN AZ IS NEHÉZZÉ VÁLT, HOGY AZ ÁGAZAT DÖNTÉSHOZÓI MEGTISZTELJENEK MINKET KONFERENCIÁNKON SZAKMAI PÁRBESZÉDBEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL.

SZERETNÉNK A KORÁBBAN LÉTEZŐ EGYEZTETÉSI SZOKÁS LEHETŐSÉGÉT VISSZASZEREZNI, MOST IDÉN ÚGY TŰNIK, HOGY LESZ RÁ MÓDUNK.

KÉREM, HOGY AKI TUD, ÉS EGYETÉRT A KEZDEMÉNYEZÉSEMMEL, CSATLAKOZZON AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI TAGOZATHOZ.

SZEBEDY TAS (ELNÖK)

A kitöltött csatlakozó nyilatkozatot az NPK titkárságára kell elküldeni.
Nemzeti Pedagógus Kar

Információk: http://www.nemzetipedkar.hu
Cím: 1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. I.em.8.
Tel.: (+36-1) 323-5527
Mobil: (+36-30) 789-1859
E-mail: nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu
Munkatárs: dr. Kurucz Zsuzsanna

kurucz.zsuzsanna@nemzetipedkar.hu