A Gimnáziumok Országos Szövetségének alapszabálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szövetség neve és önmeghatározása

Gimnáziumok Országos Szövetsége

A Gimnáziumok Országos Szövetsége az 1994. november 25-én elfogadott alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok és működési alapelvek szerint létrejött országos szakmai érdekképviseleti szervezet.

2. A szövetség székhelye

1174 Budapest Széchenyi út 1-7.

 3. A szövetség bélyegzője

Körpecsét. Felső körívén: GIMNÁZIUMOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE felirat, középen a Magyar Köztársaság címere, alsó körívén az alapítás éve: 1994.

4. A szövetség céljai

- A sajátos gimnáziumi érdekek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése a különböző fórumokon,

- ezen érdekek képviselete a gimnáziumokat érintő oktatásügyi döntések előkészítése során, - az egyes iskolák, illetve helyi, regionális és országos szakmai műhelyek közötti tapasztalat csere és együttműködés lehetőségének biztosítása.

5. A szövetség tevékenysége

- részvétel a gimnáziumokra vonatkozó tantervi szabályozás munkálataiban;

- részvétel a gimnáziumokra vonatkozó szakmai követelmények kidolgozásában

- részvétel a vizsgarendszer korszerűsítésével kapcsolatos munkálatokban;

- szakmai együttműködés a helyi programok kidolgozásában és továbbfejlesztésében;

-országos mérések és tanulmányi versenyek kezdeményezése a gimnáziumok valamennyi (5-12.) évfolyamán,

- szakmai, szaktárgyi fórumok szervezése;

- javaslatok, állásfoglalások kialakítása minden, a gimnáziumokat érintő kérdésben

II. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

l. A szövetség tagsága

a/ A szövetségnek rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek.


  • Rendes tag lehet minden gimnáziumi oktatást folytató iskola, ha az alapító levélben és alapszabályban megfogalmazottakat elfogadja és kinyilvánítja belépési szándékát. Az iskolákat az igazgató, vagy az általa megbízott személy képviseli a szövetségben.


  • Tiszteletbeli tagokat a választmány javaslatára a közgyűlés választhat az oktatás, a tudomány és a kultúra köztiszteletben álló személyiségei, valamint a határon túli magyar gimnáziumok közül.


  • Pártoló tagként bejegyezhetők a gimnáziumokban tanító pedagógusok és szakmai munkaközösségek, valamint - a választmány egyetértésével - a szervezet tevékenységét anyagi eszközökkel is támogató, természetes, illetve jogi személyek.b/ Valamennyi rendes tag joga, hogy részt vegyen a közgyűlés munkájában, a tisztségviselőkre javaslatot tegyen, a közgyűléshez illetve a választmányhoz kérdést intézzen és arra érdemi választ kapjon. A rendes tag joga az is, hogy véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen, információt kapjon a választmány legfontosabb döntéseiről és az elnökség tevékenységéről.


A rendes tagok igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait és eszközeit.

A rendes tagok képviselői bármilyen tisztségre jelölhetők és megválaszthatók. Valamennyi rendes tag rendelkezik szavazati joggal,

c/ A rendes tag köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.

d/ A tiszteletbeli és pártoló tag jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, azzal a különbséggel, hogy tagdíjat nem kötelesek fizetni, szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem jelölhetők.

e/ A tagsági jogviszony kilépéssel, valamint egy évi tagdíj fizetés
elmulasztásával szűnik meg.

2. Az szövetség tagszervezetei

a/ A tagszervezetek az szövetség tagjainak önkéntes társulásán alapuló szervezetei, a szövetség tagságát iskola-típusonkénti, területi, szakmai alapon tömörítik. Tagszervezet csak a választmány egyetértésével hozható létre.

b/ A szövetség céljait elősegítő programjukat maguk állapítják meg. Működésüket, tagsági viszonyaikat, vezetőik választási rendjét és - a választmány egyetértésével - más szervezetekkel kialakítandó kapcsolataikat (az alapszabály keretei között) önállóan alakítják ki.

3. A szövetség határozathozó és vezető szervei

A. A közgyűlés

B. A választmány


C. Az elnökség


D. Az ellenőrző bizottság

A.    A közgyűlés

a/ A szövetség legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll és bármilyen kérdésben jogosult dönteni.

b/ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha a tagok legalább egyharmada ezt írásban kéri, vagy ha a választmány indokoltnak tartja.


c/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben 30 napon belüli összehívás esetén a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


d/ A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Minősített többség, tehát a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges az alapszabály elfogadásához, módosításához, más egyesületekkel történő egyesülés és a feloszlás kimondásához. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása és visszahívása titkos szavazással történik. Az elnök köteles akkor is
titkos szavazást elrendelni, ha ezt a tagok kétharmada kéri.

e/ A közgyűlést az egyesület elnöke vagy általa kijelölt más tag vezeti.


A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít, és a szövetség elnöke is, titkára is aláír,

f/ A közgyűlés a választmány és a tagok javaslatai alapján megállapítja a napirendjét.


g/ A közgyűlés kizárólagos hatásköre- az alapszabály megalkotása és módosítása,

- a választmány, az ellenőrző bizottság és az elnökség tisztségviselőinek három évre történő megválasztása,

- a tagdíj összegének megállapítása,

- az elnökség beszámolójának elfogadása.

B.    A választmánya/ A közgyűlések közötti időszakban a szövetség döntéshozó szerve a
választmány.


b/ A választmány gondoskodik az alapszabályban és ügyrendben foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A közgyűlések közötti időszakokban dönt a szövetség mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe és döntéseiről a tagokat írásban értesíti.


c/ A választmány tagjai:- a közgyűlés által választott 16 fő

- a tagszervezetek egy-egy képviselője


d/ A közgyűlés az általa választott választmányi tagokkal egyidejűleg 3 póttagot is választ, akik a kieső választmányi tagok helyére lépnek.

e/ A választmány fogadja el a szövetség ügyrendjét és éves költségvetését. A választmány üléseit az elnök hívja össze és vezeti.


g/ A választmány belső rendjéről és működéséről saját szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. A választmány üléseiről készült dokumentumokra a vonatkozó közgyűlési bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

f/ A választmány jogosult megállapítani a bankszámla feletti rendelkezés szabályait és dönt a gazdálkodás kérdéseiben.

h/ A választmány meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ad hoc bizottságokat, illetve munkacsoportokat hozhat létre.

i/ A választmány köteles a szövetség közgyűlését minden év áprilisának végéig - a tagok legalább 30 nappal korábban, a napirend megjelölésével történő értesítése mellett - összehívni.

C.    Az elnökség

a/ A szövetség tevékenységének ügyintéző és képviseleti szerve.

b/ Az elnökség tagjai:

- a szövetség elnöke - két társelnök - ügyvezető titkár - négy elnökségi tag

c/ A szövetség elnökét és az elnökség tagjait a választmány tagjaiból
titkos szavazással, 4 évi időtartamra a közgyűlés választja. Az elnök munkavégzésének akadályoztatása esetén a választmány a társelnökök egyikét ügyvezető elnöki feladattal bízza meg. Az elnökség szükség szerint ülésezik, az elnök azonban bármikor jogosult - elnökségi tag indítványára pedig 15 napon belül köteles - az elnökség összehívására.


d/ Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább 4 tag jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

e/ Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét is,

f/ Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, tárgyát, a jelenlévőket és határozatok tartalmát. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá.

g/ Az elnökség feladatai és hatásköre.

- Az elnökség gondoskodik a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáról és az egyesület folyamatos működéséről.

- Előkészíti a választmány üléseit.

- Delegáltjai útján képviseli a szövetséget a különböző társadalmi és állami döntés-előkészítő és döntéshozó fórumokon, tanácskozásokon és a médiákban.

- Gazdálkodik a választmány által jóváhagyott költségvetés szerint. Az alkalmazottak tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol.

- Tevékenységéről éves beszámolót készít.

D.    Az Ellenőrző bizottság

a/ Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját, valamint két póttagját a közgyűlés választja.

b/ A bizottság feladata: a szövetség jog- és alapszabály szerinti
működésének és vagyon­kezelésének ellenőrzése.

c/ Az ellenőrző bizottság elnöke, vagy megbízottja tanácskozási joggal részt vesz az elnökség és a választmány ülésein.

4. A szövetség képviselete

A szövetség képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt társelnök, illetve elnökségi tag látja el.

III. A SZÖVETSÉG ÜGYVITELE ÉS GAZDÁLKODÁSA

A szövetség ügyviteléért és gazdálkodásáért az elnökség felelős.

Erre a célra soraiból ügyvezető titkárt választ. Az elnökség az ügyvezető titkár koordinálásával alakítja ki a szövetség ügyrendjét. A gazdasági feladatokat gazdasági ügyintéző látja el.

Az iroda szervezeti működési rendjét az elnökség állapítja meg és a választmány hagyja jóvá.

A szövetség működésének pénzügyi alapjait a tagdíjak illetve egyéb bevételek (adományok, támogatások, pályázati úton elnyert összegek, vállalkozási bevételek) alkotják. A szövetség céljai megvalósítására alapítványt hozhat létre.

A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét a közgyűlés határozza meg.


A szövetség éves költségvetéséről, valamint gazdasági vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetve megszüntetéséről a választmány jogosult dönteni.

A szövetség a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint a
gazdálkodás rendjét szabályozó, a választmány által jóváhagyott ügyrend keretei között önállóan gazdálkodik.

Céljai elérése érdekében vállalatot alapíthat, tagként gazdasági
társulásba léphet.

A gazdasági ügyintézőPénzügyi és számviteli képesítéssel rendelkező személy, aki a szövetség pénz és hitelügyeit, könyvelését, vagyonkezelését intézi és vezeti a nyilvántartásokat. Mindezekért a munkajogi szabályok szerint felelősséget visel. A szövetség vagyoni helyzetéről az ügyvezető titkárt és a testületeket tájékoztatja. Költségvetési tervezetet és mérleget készít. Tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein, szűkség esetén.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a/ Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

b/ Az alapszabály felhatalmazza a választmányt és az elnökséget, hogy
az alapszabályban nem részletezett kérdéseket saját szervezeti és
működési szabályzatban szabályozza.

c/ Jelen alapszabályt a szövetség alakuló közgyűlésén, 1995. február 25-én fogadta el.Budapest, 1995. február 25.


a Gimnáziumok Országos Szövetsége elnöksége